Ծառայություններ

-Բնապահպանական աուդիտ,
-Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նախագծերի մշակում (ՇՄԱԳ),
-Կիոտոյի արձանագրության մաքուր զարգացման մեխանիզմի (ՄԶՄ) շրջանակներում նախագծերի մշակում և տեխնիկական աջակցություն,
-Գազային արտանետումների, արտահոսքերի, պինդ և հեղուկ արտադրական թափոնների գույքագրում ու առաջնային հաշվառում,
-Սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ), թույլատրելի սահմանային արտահոսքերի (ԹՍԱ) նորմատիվների մշակում,
-Թափոնների գոյացման նորմատիվների, դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծի ու թափոնների անձնագրերի մշակում,
-Բնապահպանական կառավարման պլանի մշակում,
-Բնապահպանական վիճակագրական հաշվետվության ձևերի լրացում,
Տեխնոլոգիական գործընթացների վերլուծություն, գազային արտանետումների և կեղտաջրերի մաքրման կայանների հետազոտում , աշխատանքի բարելավման միջոցառումների մշակում,
-Շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերով խորհրդատվություն, ուսուցում,պատվիրատուների շահերի պաշտպանություն,
– Տեխնիկական թարգմանություններ` անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն,
– Սոցիալտնտեսական հետազոտություններ և վերլուծություններ:

Web-Interval